தொடர்புகளுக்கு தொலைபேசி இலக்கம் 0750973758 | மின்னஞ்சல் battimedialk@gmail.com

உர இறக்குமதியாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய கடனில் ஒரு பகுதி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் பந்துல குணவர்தண தெரிவித்துள்ளார்.

உர இறக்குமதியாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய கடனில் ஒரு பகுதி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் பந்துல குணவர்தண தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போதைய சாகுபடி காலத்தில் உர பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்வதற்கும் கூடுதல் பொருட்களை கொண்டு வருவதற்கும் இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இறக்குமதியாளர்களுக்கு 9 பில்லியன் ரூபா கடன் செலுத்த வேண்டியிருந்தது.

இதில் 3 பில்லியன் ரூபாவை திறைச்சேரி செலுத்தியுள்ளது.

உரி மானியங்கள் காணப்படுகின்ற போதிலும் இலங்கையில் பயிர்களின் உற்பத்தித்திறன் குறைவடைவதாகவும் அமைச்சர் பந்துல குணவர்தண தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: